Voogt en Van der Pols Advocaten - Schiedamsedijk 69a - Rotterdam - 010-2800240 - info@vpadvocaten.nl

Privacy en disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Voogt Advocaten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Voogt Advocaten is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Voogt Advocaten niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Voogt Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Voogt Advocaten geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doeleinde. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 augustus 2021.

Het verkrijgen van persoonsgegevens

Voogt Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een identificeerbaar natuurlijke persoon. Wij verwerken onder andere NAW-gegevens, uw BSN, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen wij ook via derden persoonsgegevens verkrijgen. Denk hierbij aan wederpartijen, rechtbanken, openbare bronnen, artsen en zorgverleners (nadat u hiertoe zelf uitdrukkelijke schriftelijke machtiging heeft gegeven).

In sommige gevallen dienen wij ook persoonsgegevens van derden te verwerken. Dit zijn gegevens van bijvoorbeeld (fiscale) partners voor het maken van een berekening of het aanvragen van een toevoeging. Ook komt het voor dat wij geboorteakten op moeten vragen van uw kinderen voor echtscheidingszaken of gezags- of omgangszaken.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen:
– U heeft Voogt Advocaten toestemming gegeven voor de werking van uw persoonsgegevens;
– De verwerking vindt plaats op basis van wettelijke verplichting;
– De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht die wij met u hebben gesloten;
– Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens slechts voor het uitvoeren van een aan ons verstrekte opdracht en het nakomen van een wettelijke verplichting.

Delen van uw persoonsgegevens met derden of onderaannemers

Wij delen uit persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat nodig is voor de dienstverlening met inachtneming van hiervoor genoemde doeleinden.

Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Ook delen wij uw persoonsgegevens met derden in het geval dat wij voor u gefinancierde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Uw naam, geboortedatum en contactgegevens blijven in beginsel bewaard in onze dossieradministratie. Dit is van belang om te voorkomen dat wij tegenover een voormalig cliënt komen te staan. Dergelijke zaken mogen wij niet behandelen. Om deze reden is het van belang dat wij kunnen verifiëren dat u niet de wederpartij bent.

Na sluiting van uw zaak wordt uw dossier gearchiveerd. Gedurende zeven jaar wordt uw dossier in ons archief bewaard. Na ommekeer van deze termijn wordt uw dossier definitief en zonder verdere berichtgeving vernietigd.

Wijzigen/verwijderen persoonsgegevens

U mag uw persoonsgegevens inzien en een verzoek doen tot wijziging of verwijdering hiervan. Hierover kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Wij kunnen alleen aan uw verzoek voldoen wanneer dit in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij geen volledige uitvoering aan uw verzoek kunnen doen. Bijvoorbeeld in geval van geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen, verzoeken wij u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met afgeschermde foto en bsn. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die toezien op uw eigen persoonsgegevens.

Cookies en statistieken

Voogt Advocaten houdt geen gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden, noch maken wij gebruik van cookies.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en dat deze toegang afgeschermd is en regelmatig gecontroleerd wordt.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens helpen wij u hier graag mee verder. Indien wij er niet onderling uit kunnen komen, verwijzen wij u door naar de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de kantoorassistente, mevrouw C. Blom.